Phương án mẫu âm thanh sân khấu

[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172